Obowiązek Informacyjny

Klauzula informacyjna

dla kontrahentów, osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&K Power Division spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą  w Poznaniu. (61-003) przy ul. Chlebowej 4/8;  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. pod numerem KRS 0000282873 NIP: 7811803618 (dalej AD);

Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: ado@powerdivision.pl  adres siedziby wskazany w ust. 1);

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia zlecenia (kontraktu), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Odbiorcą Pani/Pana danych  będą wyłącznie pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

Bez Pani/Pana zgody  dane osobowe będą udostępniane wyłącznie właściwym organom Państwowym na uzasadnione wezwanie, może Pani/Pan uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do organów;

Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane okres 12 miesięcy, a w sytuacji realizacji zlecenia (kontraktu) przez okres wynikający z przepisów prawa w tym dla celów księgowo-podatkowych;

Posiada   Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo do  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych;

Ma Pani/Pan prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy (kontraktu);

Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Właścicielem strony internetowej jest B&K Power Division sp. z o.o.

ul. Chlebowa 4/8
Poznań
61-003 Polska

Numer NIP: 7811803618

Kontakt z nami: